Giới thiệu Hội Doanh nhân trẻ Thanh Hóa

Hội Doanh Nhân trẻ tỉnh Thanh Hoá (Dưới đây gọi tắt là Hội), là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện, đoàn kết, tập hợp rộng rãi của các Doanh nhân trẻ trong và ngoài tỉnh, không phân biệt các thành phần kinh tế, lĩnh vực, ngành nghề sản xuất kinh doanh, tôn giáo, dân tộc...

Hội Doanh Nhân trẻ tỉnh Thanh Hoá (Dưới đây gọi tắt là Hội), là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tự nguyện, đoàn kết, tập hợp rộng rãi của các Doanh nhân trẻ trong và ngoài tỉnh, không phân biệt các thành phần kinh tế, lĩnh vực, ngành nghề sản xuất kinh doanh, tôn giáo, dân tộc...
LogoV.jpg
Logo Hội Doanh nhân trẻ Thanh Hóa

Mục đích của Hội là hoạt động vì quyền và lợi ích chính đáng của các hội viên, Doanh nghiệp, vì lợi ích quốc gia, góp phần xây dựng và bảo vệ quê h­ương, đất nước.
Hội tổ chức hoạt động theo Điều lệ Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và chịu sự quản lý trực tiếp của Ban thư ký Hội LHTN tỉnh, sự định hướng của BTV Tỉnh đoàn Thanh Hoá.
Hội có tư­ cách pháp nhân, đ­ược sử dụng con dấu riêng. Trụ sở Hội đặt tại Tỉnh đoàn Thanh Hóa. Địa chỉ: Số 49 Đại lộ Lê Lợi - P.Tân Sơn - TP. Thanh Hoá.
Chức năng của Hội:
1. Đại diện cho các Doanh nhân trẻ Thanh Hoá trong quan hệ đối nội và đối ngoại; kịp thời phản ánh đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nư­ớc và các ngành về những vấn đề có liên quan đến quyền lợi, lợi ích chính đáng của hội viên.
2. Hỗ trợ hội viên, doanh nhân trẻ trong định hư­ớng nghề nghiệp, hợp tác đầu t­ư, mở rộng sản xuất kinh doanh, dịch vụ; nâng cao trình độ quản lý, điều hành doanh nghiệp, nhất là trình độ khoa học công nghệ mới và sức cạnh tranh của từng Doanh nghiệp.
3. Là diễn đàn kinh tế, để các hội viên Doanh nghiệp đư­ợc gặp gỡ, giao lư­u, trao đổi thông tin, kinh nghiệm và tìm đối tác trong sản xuất, kinh doanh.
4. Bồi d­ưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, đổi mới tư­ duy; tăng c­ường đoàn kết, tập hợp các Doanh nhân trẻ trong và ngoài tỉnh vào tổ chức Hội, cùng phấn đấu vì mục tiêu phát triển kinh tế, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội
1. Nhiệm vụ 
- Đoàn kết, tập hợp hội viên là các Doanh nhân trẻ, hỗ trợ hội viên mở rộng quan hệ hợp tác kinh doanh với nhau và với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ hội viên nâng cao trình độ quản lý, điều hành doanh nghiệp, phát triển hoạt động trong kinh doanh, phát triển doanh nghiệp.
- Tổ chức hướng dẫn hội viên tham gia các hoạt động xã hội và các chương trình hoạt động thanh niên của Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, trung ương theo quy định của pháp luật.
2. Quyền hạn
- Được các cơ quan quản lý Nhà nước cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách pháp luật liên quan đến sản xuất kinh doanh.
- Quyết định ch­ương trình, kế hoạch công tác, kế hoạch tài chính hàng năm.
- Xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Hội.
- Hiệp th­ương cử ra Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội; quyết định bổ sung, thay thế uỷ viên Uỷ ban Hội.
- Chuẩn bị nội dung và triệu tập Đại hội.
- Quyết định kết nạp hội viên, khen th­ưởng, kỷ luật hội viên.
- Việc công nhận các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các uỷ viên uỷ ban Hội Doanh nhân trẻ tỉnh phải đ­ược Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá ra quyết định.
- Được xây dựng quỹ Hội trên cơ sở hội phí của Hội và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải kinh phí hoạt động, được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của Pháp luật.
* Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa hiện có trên 300 doanh nhân hội viên tham gia sinh hoạt ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề như: Thương mại, dịch vụ; Xây dựng, Bất động sản; Nông nghiệp; May mặc; Sản xuất; Ngân hàng, Nhà hàng, Du lịch...
Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa gồm 41 anh, chị đại diện các doanh nhân trẻ tiêu biểu trong tỉnh, đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn, Các sở ngành: Công thương, Kế hoạch đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên môi trường, Tư pháp, Ngoại vụ, Cục Thuế, Ngân hàng nhà nước.
Đoàn Chủ tịch Hội gồm 12 anh chị:
 

TT

Họ và tên

Tên Doanh nghiệp

CHỦ TỊCH

1

Nguyễn Xuân Hưng

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng & TM Xuân Hưng

PHÓ CHỦ TỊCH

2

Cao Hoàng Đức

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Tập đoàn Đông Âu

3

Đỗ Văn Tôn


Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp hiện đại Tiến Nông

4

Đỗ Đức Thắng

 
Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cp Đầu tư phát triển đô thị

5

Trịnh Văn Dương

CT HĐQT Công ty CP DGWin Việt Nam

6

Lưu Văn Mạnh


Giám đốc Công ty CP Phát triển Việt Hùng

7

Đỗ Minh Thủy


Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Nông nghiệp Tiến Nông

ỦY VIÊN ĐCT

7

Trần Văn Tân


Tổng Giám đốc Công ty CP XD và TM Phong Cách Mới

9

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

 Phó Ban ĐKTHTN, Tỉnh đoàn Thanh Hóa

10

Bùi Tiến Thành


Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV TM Tiến Thành Thảo

11

Đỗ Thị Lan Hương

Giám đốc Công ty CP Tư vấn & Đào tạo VISION

12

Nguyễn Văn Nam


Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng & TM Nam Hoàng Anh

 
Văn phòng Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa
- Mạc Lương Bình, Chánh Văn phòng. Điện thoại: 0915.313.789
- Lê Thị Hợp, Cán bộ Văn phòng. Điện thoại: 0912.842169
Email: dntthanhhoa@gmail.com