Thành viên

Thành viên

BAN LÃNH ĐẠO

0 2048
Tổng giám đốc công ty cổ phần công nông nghiệp Tiến Nông Thanh Hóa Địa chỉ: 274B, Bà Triệu, P. Đông Thọ, TP. Thanh Hóa Điện...

0 2875
Phó chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân trẻ Thanh Hóa – Giám đốc công ty TNHH Dich Vụ Thương Mại Xuân Hưng

0 1069
Phó chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Thanh Hóa - CTHĐQT Công ty CP CDE

0 866
Phó chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Thanh Hóa - Giám đốc Công ty ABC

0 1340
Tổng thư ký Hội Doanh Nhân Trẻ Thanh Hóa - Giám đốc Tâm Việt Thanh Hóa

0 1099
Thư ký Hội Doanh Nhân trẻ Thanh Hóa